Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu]

Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] [ Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid) ]

Mã dịch vụ: 23.0121.1548
Giá dịch vụ: 599.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả