Mã dịch vụ: 23.0120.1541
Giá dịch vụ: 190.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả