Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu]

Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] [ NSE (Neuron Specific Enolase) ]

Mã dịch vụ: 23.0120.1541
Giá dịch vụ: 190.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả