Mã dịch vụ: 23.0189.1587
Giá dịch vụ: 42.400 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả