Định lượng IgE

Định lượng IgE [ IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) ]

Mã dịch vụ: 22.0115.1527
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả