Định lượng HE4 [Máu]

Định lượng HE4 [Máu] [ HE4 ]

Mã dịch vụ: 23.0085.1525
Giá dịch vụ: 500.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả