Mã dịch vụ: 22.0013.1242
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả