Mã dịch vụ: 22.0023.1239
Giá dịch vụ: 300.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả