Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)

Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) [ Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol ]

Mã dịch vụ: 23.0041.1506
Giá dịch vụ: 40.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả