Mã dịch vụ: 23.0013.1491
Giá dịch vụ: 300.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả