Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]

Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] [ Alpha FP (AFP) ]

Mã dịch vụ: 23.0018.1457
Giá dịch vụ: 159.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả