Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC)

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) [ Răng sâu ngà ]

Mã dịch vụ: 03.1972.1031
Giá dịch vụ: 234.000 VNĐ