Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]

Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] [ Điện giải đồ (Na, K, CL) ]

Mã dịch vụ: 23.0058.1487
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả