Dengue virus NS1Ag test nhanh

Dengue virus NS1Ag test nhanh [ Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh ]

Mã dịch vụ: 24.0183.1637
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả