Đặt sonde hậu môn

Đặt sonde hậu môn [ Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn ]

Mã dịch vụ: 03.2358.0211
Giá dịch vụ: 78.000 VNĐ