Đặt sonde bàng quang

Đặt sonde bàng quang [ Thông đái ]

Mã dịch vụ: 02.0188.0210
Giá dịch vụ: 85.400 VNĐ