Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang [ Thông đái ]

Mã dịch vụ: 01.0160.0210
Giá dịch vụ: 85.400 VNĐ