Đặt ống thông dạ dày

Đặt ống thông dạ dày [ Đặt sonde dạ dày ]

Mã dịch vụ: 02.0244.0103
Giá dịch vụ: 85.400 VNĐ