Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh

Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh [ Đặt sonde dạ dày ]

Mã dịch vụ: 13.0192.0103
Giá dịch vụ: 85.400 VNĐ