Đặt ống nội khí quản

Đặt ống nội khí quản [ Đặt nội khí quản ]

Mã dịch vụ: 01.0066.1888
Giá dịch vụ: 555.000 VNĐ