Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng

Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng [ Truyền tĩnh mạch ]

Mã dịch vụ: 11.0089.0215
Giá dịch vụ: 20.000 VNĐ