Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu

Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu [ Cắt chỉ ]

Mã dịch vụ: 01.0053.0075
Giá dịch vụ: 30.000 VNĐ