Dẫn lưu dịch màng bụng

Dẫn lưu dịch màng bụng [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 03.2355.0077
Giá dịch vụ: 131.000 VNĐ