Công thức máu (bằng máy đếm tổng trở)

Công thức máu (bằng máy đếm tổng trở) [ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động ]

Mã dịch vụ: 22.0120.1370
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả