Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)

Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) [ Co cục máu đông ]

Mã dịch vụ: 22.0021.1219
Giá dịch vụ: 20.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả