Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng

Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0121.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ