Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng

Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0118.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ