Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng

Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0067.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ