Chụp Xquang Schuller

Chụp Xquang Schuller [ Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0078.0010
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ