Chụp Xquang ruột non

Chụp Xquang ruột non [ Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang ]

Mã dịch vụ: 18.0131.0017
Giá dịch vụ: 113.000 VNĐ