Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing)

Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) [ Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0082.0010
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ