Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric)

Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) [ Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) ]

Mã dịch vụ: 18.0129.0014
Giá dịch vụ: 61.000 VNĐ