Chụp Xquang ngực thẳng

Chụp Xquang ngực thẳng [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0119.0012
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ