Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên

Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0120.0012
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ