Chụp Xquang khung chậu thẳng

Chụp Xquang khung chậu thẳng [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0098.0012
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ