Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch

Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0122.0013
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ