Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng

Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng [ Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0071.0011
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ