Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng

Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [ Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0076.0010
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ