Chụp Xquang Hirtz

Chụp Xquang Hirtz [ Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0073.0010
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ