Chụp Xquang hàm chếch một bên

Chụp Xquang hàm chếch một bên [ Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0074.0010
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ