Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn

Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0123.0012
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ