Chụp Xquang đại tràng

Chụp Xquang đại tràng [ Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang ]

Mã dịch vụ: 18.0132.0018
Giá dịch vụ: 153.000 VNĐ