Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng

Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [ Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0125.0012
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ