Chụp Xquang Blondeau

Chụp Xquang Blondeau [ Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) ]

Mã dịch vụ: 18.0072.0010
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ