Chụp Xquang bàng quang trên xương mu

Chụp Xquang bàng quang trên xương mu [ Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang ]

Mã dịch vụ: 18.0144.0022
Giá dịch vụ: 191.000 VNĐ