Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị

Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 02.0243.0077
Giá dịch vụ: 131.000 VNĐ