Chọc thăm dò màng phổi

Chọc thăm dò màng phổi [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 03.0084.0077
Giá dịch vụ: 131.000 VNĐ