Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi

Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 03.0079.0077
Giá dịch vụ: 131.000 VNĐ