Chọc hút khí màng phổi

Chọc hút khí màng phổi [ Chọc hút khí màng phổi ]

Mã dịch vụ: 02.0011.0079
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ