Chọc hút dịch tụ huyết vành tai

Chọc hút dịch tụ huyết vành tai [ Chọc hút dịch vành tai ]

Mã dịch vụ: 03.2118.0882
Giá dịch vụ: 47.900 VNĐ