Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp

Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp [ Chọc hút khí màng phổi ]

Mã dịch vụ: 03.0098.0079
Giá dịch vụ: 136.000 VNĐ